คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการสัมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)

 1.  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย  ประธานกรรมการ
 2.  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน  กรรมการ
 3.  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิจัย  กรรมการ
 4.  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัย  กรรมการ
 5.  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัย  กรรมการ
 6.  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  กรรมการ
 7.  รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง  กรรมการ
 8.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  กรรมการ
 9.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  กรรมการ
 10.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  กรรมการ
 11.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  กรรมการ
 12.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  กรรมการ
 13.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  กรรมการ
 14.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมช่างอากาศ  กรรมการ
 15.  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  กรรมการ
 16.  หัวหน้าสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ  กรรมการ
 17.  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ
 18.  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ
 19.  หัวหน้าสาขาวิชาดิจิตัลมีเดีย  กรรมการ
 20.  หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี  กรรมการ
 21.  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  กรรมการ
 22.  หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์  กรรมการ
 23.  หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน  กรรมการ
 24.  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  กรรมการ
 25.  รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม  กรรมการ
 26.   รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายพัฒนา  กรรมการ และเลขานุการ
     สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2556