คณะอนุกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

 1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานอนุกรรมการ
 2.  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  รองประธานอนุกรรมกรรมการ
 3.  ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา  อนุกรรมการ
 4.  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุกรรมการ
 5.  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  อนุกรรมการ
 6.  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  อนุกรรมการ
 7.  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  อนุกรรมการ
 8.  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ  อนุกรรมการ
 9.  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์  อนุกรรมการ
 10.  เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ
 11.  ดร.ประทีป มากมิตร  อนุกรรมการ
 12.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการสำนักวิชาการ  อนุกรรมการ
   (นางณภาส์ณัฐ บุญพิศิษฐ์สกุล)  
     สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556