แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์ ให้ปฏิรูปการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ที่ผสมผสานกับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีต่างๆทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดประกายแห่งการเรียนรู้โดยผู้สอนจำเป็นต้องหากลยุทธ์ เทคนิค เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และตอบสนองการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนนโยบายรัฐบาลที่กำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยคณะกรรมการจัดการความรู้(KM) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการ"การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผสมผสานกับ e-Learning ปีการศึกษา 2562" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น.

KM 2020

SAU-KM2020-Hybrid Active Learning

วันอังคารที่ 26 พค 2563 เวลา 09:30 – 12:00

เข้าร่วมสัมนา ออนไลน์ << คลิก

ชมถ่ายทอดสด สัมนา << คลิก

VDO Link << คลิก


กำหนดการ

9.00 - 9.30 ลงทะเบียน เข้าร่วมสัมนา ออนไลน์

9.30 - 9.40 รายงาน โดย ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรม ฯ

9.40 - 9.50 เปิดงาน โดย ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ มออ.

9.50 - 10.10 แนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ

10.10 - 10.25 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผสมผสานกับ E-Learning

10.25 - 11.45 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ Hybrid Active Learning ระหว่างผู้สอน โดยคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ

11.45 - 12.00 สรุปผล และปิดโครงการ

รายนามคณาจารย์เข้าร่วมสัมนาโครงการฯ

 1. นายชินกฤต วงศ์รักษ์ สาขาวิชาการเงิน
 2. นางสาวสุมนา สุขพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ
 3. นางสาวธนพร สวนอินทร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 4. นางนาตยา อารยเขมกุล สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5. นางฉลวย ทองสมบูรณ์ สาขาวิชาการบัญชี
 6. นายอานุภาพ ทองบ่อ สาขาวิชาการบัญชี
 7. นางณัฏฐิตาพร แก้วรุจี สาขาวิชาการบัญชี
 8. นางชฎาภรณ์ วนาประเสริฐศักดิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9. นางวชิราพร ฤทธิ์ฉ่ำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10. นางศิริภัทร สิตไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 11. นางสาวจิราภรณ์ ปรากฎ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
 12. นายสินชัย กิตติมงคลสุข สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
 13. นางพงษ์ลดา ภัทรมานะวงศ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 14. นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 15. นางบุษบง ปรีดาวงศากร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 16. ผศ.ชไนพร สิงห์ตระหง่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 17. นายชนินทร เฉลิมสุข สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 18. นายสิทธิ์ สิตไทย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 19. นางสาวณัฏฐรมัณยา จันทราประภากุล สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 20. ผศ.จารุศักดิ์ จิระภาพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 21. ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 22. ผศ.สมยศ เสาะหายิ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 23. ผศ.ณัฐ จันท์ครบ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 24. ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 25. นายกำธร อนุรักษ์ชูวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 26. ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 27. น.อ.ผศ.ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 28. ผศ.จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 29. ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 30. ผศ.วราธร แก้วแสง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 31. นางสาวสุภิญญา จินดามรกฎ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 32. นายสุรวิทย์ ตุนชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 33. ผศ.เสรี ชื่นอารมณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 34. นางสาวมุสตาซะห์ ยูโซะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 35. นายมานิตย์ ธิมาทา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 36. นายอมรพงศ์ สงวนสินธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 37. นางธิดา จินดามณี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 38. นายวีรพล จินดามณี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 39. ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 40. ดร.ฉัตรพล มณีกูล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 41. นายกฤษณะ จันทร์เรือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 42. ผศ.สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สรุปผลประเมินโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 62 (KM 2020)

KM 2020
ACTIVE LEARNING

Online Active Learning

เอกสารประกอบการสัมนาฯ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอน ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ทำให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้

ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ที่ผสมผสานกับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ หรือที่เรียกว่า การเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) อยู่ตลอดเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผู้เรียนเป็นเด็กโต สิ่งที่ต้องเน้นและปลูกฝังให้มากที่สุดคือความรับผิดชอบต่อการเรียน และการพัฒนา รวมทั้งการสร้างนิสัยในการเข้าชั้นเรียนทั้งแบบในชั้นเรียน และแบบออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเมื่อผู้สอนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีสภาพการเรียนรู้แบบ Active ตัวผู้สอนเองก็จำเป็นต้อง Active ไปด้วยเช่นกัน จึงจะเกิด Active Learning และจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี Active Teaching ด้วยเช่นกัน

เมื่อผู้เรียนและผู้สอนมีความพร้อมมีการเตรียมตัว ทั้งสองฝ่ายก็จะเกิดสภาพการเรียนการสอนที่ Active learning ขึ้นมาได้ ประกอบเข้ากับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี

ทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Active Learning การกำหนดการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างของผู้เรียน

ซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนใช้มากที่สุดคือการพูดและนักเรียนเป็นผู้ฟัง แต่การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนให้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ไปปฏิบัติได้ดี

ดังนั้นผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดเป็นแสงไฟแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ต้องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แบบ Active learning ทั้งนี้ผู้สอนจำเป็นต้องหากลยุทธ์ เทคนิค เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ

ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Active Learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนทั้งที่มีความเชี่ยวชาญ และผู้สอนรายใหม่

จึงเป็นสิ่งจำเป็น อันก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนารูปแบบ การประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างผู้สอนด้วยกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น

อีกทั้งยังเป็นการรักษา ต่อยอด บูรณการองค์ความรู้ ประสบการณ์อันทรงคุณค่าเหล่านั้น ไว้กับองค์กร


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active Learning บูรณการกับ Hybrid Learning

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถบูรณการ Active Learning บูรณการกับ Hybrid Learning เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21

3) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา