แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์ ให้ปฏิรูปการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ที่ผสมผสานกับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีต่างๆทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดประกายแห่งการเรียนรู้โดยผู้สอนจำเป็นต้องหากลยุทธ์ เทคนิค เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และตอบสนองการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนนโยบายรัฐบาลที่กำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยคณะกรรมการจัดการความรู้(KM) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการ"การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผสมผสานกับ e-Learning ปีการศึกษา 2562" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น.

KM 2020

SAU-KM2020-Hybrid Active Learning

วันอังคารที่ 26 พค 2563 เวลา 09:30 – 12:00

เข้าร่วมสัมนา ออนไลน์ << คลิก

ชมถ่ายทอดสด สัมนา << คลิก

VDO Link << คลิก

กำหนดการ

9.00 - 9.30 ลงทะเบียน เข้าร่วมสัมนา ออนไลน์

9.30 - 9.40 รายงาน โดย ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรม ฯ

9.40 - 9.50 เปิดงาน โดย ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ มออ.

9.50 - 10.10 แนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ

10.10 - 10.25 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผสมผสานกับ E-Learning

10.25 - 11.45 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ Hybrid Active Learning ระหว่างผู้สอน โดยคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ

11.45 - 12.00 สรุปผล และปิดโครงการ

ACTIVE LEARNING

Online Active Learning

เอกสารประกอบการสัมนาฯ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอน ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

ทำให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้

ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ที่ผสมผสานกับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ หรือที่เรียกว่า การเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) อยู่ตลอดเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผู้เรียนเป็นเด็กโต สิ่งที่ต้องเน้นและปลูกฝังให้มากที่สุดคือความรับผิดชอบต่อการเรียน และการพัฒนา รวมทั้งการสร้างนิสัยในการเข้าชั้นเรียนทั้งแบบในชั้นเรียน และแบบออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเมื่อผู้สอนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีสภาพการเรียนรู้แบบ Active ตัวผู้สอนเองก็จำเป็นต้อง Active ไปด้วยเช่นกัน จึงจะเกิด Active Learning และจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี Active Teaching ด้วยเช่นกัน

เมื่อผู้เรียนและผู้สอนมีความพร้อมมีการเตรียมตัว ทั้งสองฝ่ายก็จะเกิดสภาพการเรียนการสอนที่ Active learning ขึ้นมาได้ ประกอบเข้ากับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี

ทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Active Learning การกำหนดการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างของผู้เรียน

ซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอนใช้มากที่สุดคือการพูดและนักเรียนเป็นผู้ฟัง แต่การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะไม่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนให้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ไปปฏิบัติได้ดี

ดังนั้นผู้สอนต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดเป็นแสงไฟแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ต้องให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แบบ Active learning ทั้งนี้ผู้สอนจำเป็นต้องหากลยุทธ์ เทคนิค เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ

ที่สามารถดึงดูดใจให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างน่าสนใจ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Active Learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนทั้งที่มีความเชี่ยวชาญ และผู้สอนรายใหม่

จึงเป็นสิ่งจำเป็น อันก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนารูปแบบ การประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างผู้สอนด้วยกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น

อีกทั้งยังเป็นการรักษา ต่อยอด บูรณการองค์ความรู้ ประสบการณ์อันทรงคุณค่าเหล่านั้น ไว้กับองค์กร


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active Learning บูรณการกับ Hybrid Learning

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถบูรณการ Active Learning บูรณการกับ Hybrid Learning เข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21

3) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา